Obchodné podmienky
ellano_logo_hlavna

 

 

Obchodné a dodacie podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

    Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov) cez internet. Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň aj predávajúcim je Ing. Zuzana Nodžáková – Ellano.sk, Štiavnička 211/46, 976 81 Podbrezová (ďalej len „predávajúci“) Zapísaný na Obvodný úrad v Brezne číslo živnostenského registra 630-13651 a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“). 

2. Vymedzenie pojmov

  * predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Ellano.sk * kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim * tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.satelity.ellano.sk * objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

3. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním. Po odoslaní objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

5. Ostatné ustanovenia

 

Zodpovednosť

 

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v eshope sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na tomto eshope  pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na tomto eshope nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na tomto eshope si predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.

 

Zodpovednosť za dekodovanie satelitnej karty:  U žiadneho prijímača nenesieme žiadnu zodpovednosť za jeho spolahlivé dekodovanie počas záručnej doby z dôvodu neplánovaných   zmien parametrov vysielania jednotlivých sat. operátorov, ani u prijímačov, ktoré po našej softvérovej úprave aktuálne čítajú bezproblémovo všetky typy kariet od Skylink/CS Link a UPC.   Z tohto dôvodu nie je možné garantovať funkčnosť čítania karty počas záručnej doby prijímača. Záruka platí len na funkčnosť samotného prijímača, ktorá je štandardne min. 24 mesiacov.

 

Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť.

 

Záruka na softvérové konfigurácie satelitných prijímačov sa nevzťahuje na jednotlivé súčasti systému, ako sú pluginy, addony a aplikácie určené pre takéto prijímače, nakolko tieto sú dielom tretích strán a predajca, alebo výrobca nemá možnosť ovplyvniť ich chod, alebo kompatibilitu s daným prístrojom. Takisto nie je možné uplatnovať záruku u jednotlivých funkcionalít otvoreného oper. systému na báze linuxu (napr. Enigma), kedže výrobca a ani predajca nie je tvorcom takéhoto softvéru. Záruka sa teda vzťahuje len na samotný prístroj, jeho hardware a originálny softvér výrobcu.

 

Náhradný prijímač počas reklamácie

 

Predávajúci na požiadanie kupujúceho poskytuje službu zapožičanie náhradného satelitného prijímača počas doby, pokým kupujúci má satelitný prijímač, ktorý kúpil u predávajúceho, v reklamačnom konaní počas záručnej doby. Túto službu predávajúci poskytuje výhradne iba zákazníkom, ktorý vyplnili reklamačný formulár a na základe žiadosti kupujúceho, ktorý musí o túto službu požiadať vyplnením tejto žiadosti, ktorú nájdete na adrese:

 

http://ellano.sk/nahradny-prijimac

 

Na základe tejto žiadosti a po obdržaní reklamovaného satelitného prijímača predávajúcim kupujúci zašle na náklady kupujúceho náhradný satelitný prijímač na zapožičanie. Náklady na zaslanie sú 2 Eurá (slovom dva eurá), kupujúci ich uhradí na pošte, pri preberaní zásielky. Kupujúci môže zapožičaný satelitný prijímač užívať počas celej doby trvania reklamačného konania. Kupujúci sa zaväzuje, že so zapožičaným satelitným prijímačom bude zaobchádzať opatrne a v prípade akéhokoľvek poškodenia zapožičaného satelitného prijímača, na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, sa zaväzuje uhradiť celú škodu, ktorú mu predávajúci vyčísli v samostatnom dokumente po obdržaní zapožičaného satelitného prijímača. Po ukončení reklamačného konania predávajúci vyzve kupujúceho, aby zaslal zapožičaný satelitný prijímač predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v kontaktoch a na náklady kupujúceho. Po obdržaní zapožičaného satelitného prijímača predávajúcim sa obratom zašle reklamovaný satelitný prijímač kupujúcemu na náklady predávajúceho.

 

Ako náhradný prijímač zasielame Opticum X80, ak nemá Vaša TV scart vstup, požiadajte v žiadosti os prijímač s HDMI výstupom, vtedy Vám zašleme prijímač Opticum X80 HDMI.

 

Poskytnutie osobných údajov tretej strane pri službe Overené Zákazníkmi

 

Písomný súhlas dotknutej osoby na poskytnutie osobných údajov tretej strane sa u tejto služby nepožaduje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, čo môže byť pri väčšine e-shopov naplnené, nakoľko e-shopy poskytujú osobné údaje tretej strane len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotenia jeho zákazníkov a to v prípadoch, ak došlo k zakúpeniu tovaru dotknutou osobou, t.j. ak došlo k uzavretiu zmluvy. Pri tejto službe je teda poskytované z Vašich osobných údajov len emailová adresa službe Overené zákazníkmi prevádzkovaná na portáli Heureka. sk firmou Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.. Tieto údaje sú poskytované Heureke len v prípade ak do nášho eshopu prídete prostredníctvom tejto stránky a uskutočníte následne objednávku v našom eshope.

 

Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií poskytnutého spotrebiteľského úveru pri nákupe na splátky cez QUATRO čítajte tu.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@ellano.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania (kontrolujte si prosím Spam priečinok a Nevyžiadanú poštu, prípadne radšej zavolajte), máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru: (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak sú splnené podmienky uvedené nižšie. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar musí byť spôsobilý na ďalší predaj
» tovar musí byť nepoškodený , v prípade podozrenia na nefunčnosť výrobku si predajca vyhradzuje právo na preverenie funkčnosti v odbornom servise.
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
» zašlite spolu s dokladom o kúpe
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku – na dobierku zaslaný tovar nepreberáme!). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

7. Záloha a platby na účet

Pri objednávke v hodnote nad 990 € požaduje predávajúci od kupujúceho platbu vopred na bankový účet.Platbu vopred môže predávajúci žiadať kedykoľvek pri posudzovaní objednávky.  V jednotlivých prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o zálohe na tovar. Predfaktúra vystavená na základe objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.
Sme bezpečný obchod.

Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uvádzať číslo preddavkovej faktúry ako variabilný symbol.

8. Dodacie podmienky

V prípade, že je tovar označený ako „Skladom“, a kupujúci objednávku vytvorí a následne ju predávajúci potvrdí do 13.00 hodiny, má kupujúci garanciu, že predávajúci odošle  tovar vyexpeduje do 24 hodín. V prípade objednania tovaru označeného ako „Vypredané“ Vás mailom budeme informovať o dĺžke dodacej lehoty. 

 

Predávajúci si na službu „Odosielame do 24 hodín“ vyhradzuje právo nesplniť ju v prípade, ak sa vyskytnú neočakávané udalosti, alebo udalosti spôsobené vyššou mocou, ktoré neumožnia splniť podmienky služby.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR

9. Možnosti platieb a spôsobov prepravy
 

Spôsob platby a prepravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Viac o možnosti platieb a spôsobe dopravy nájdete v dodacích podmienkach zverejnených v eshope.
Ako zaplatiť za tovar

Vyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a dostupnosti tovaru vám objednaný tovar doručíme v termíne do 24 hodín od potvrdenia vydania objednávky.

Za tovar objednaný u nás môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

• Úhrada bankovým prevodom

   Platbu vopred uskutočnite na základe zálohovej faktúry, ktorú si môžete vytlačiť po vytvorení Vašej objednávky. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry. V prípade platby bankou vopred uhraďte sumu, ktorá je uvedená v objednávke aj s prepravným poplatkom na účet ČSOB, a.s., č. účtu : 4020597674/7500. Ceny za prepravu sú jednotné pre územie celého Slovenska. Tovar Vám bude doručený priamo na dodaciu adresu. Predfaktúra vystavená na základe objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.

  • Dobierkou – (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo kuriérskou spoločnosťou)
  Pri platbe na dobierku, platbu uhradíte pri prevzatí tovaru na pobočke Slov. pošty, alebo priamo kuriérovi, záleží na zvolenom spôsobe dopravy. K vašej objednávke bude pripočítaná suma za platbu na dobierku podľa nášho aktuálneho cenníka.

 

• Platba kartou online (všetky typy prepravy)

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pri objednávke do zahraničia – predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

Keď sa rozhodnete nakúpiť v našom internetovom obchode viacej kusov z jedného produktu, ponúkame Vám ich za výhodnejšie ceny. Dohoda je individuálna v závislosti od množstva zakúpených kusov, ako aj od dodacích podmienok.
10. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11. Doklady

 Preddavková faktúra – nie je daňový doklad
Slúži na uskutočnenie platby prevodom vopred, obsahuje všetky zákonné náležitosti.
 Faktúra – daňový doklad
Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti.

 Dobropis – Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

12. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci súhlasí s úpravou objednávky v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Ellano.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, na skype, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Dozorujúcim orgánom eshopu Ellano.sk je SOI Banská Bystrica.

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk